Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.18/17 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών 110ΠΜ – ΔΑΚ. – ΑΔΑ : ΩΘ3Ι6-73Ο

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής Λιανικής Πώλησης του εβδομαδιαίου δελτίου τιμών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – ΔΑΚ.