Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υπ’αρίθμ. 43/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Στρατιωτικών Σκύλων Φρούρησης – Ανίχνευσης – Έρευνας και Διάσωσης – ΑΔΑ : Ω96Ζ6-0ΚΡ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια εκατόν σαράντα δύο (142) Στρατιωτικών Σκύλων Φρούρησης – Ανίχνευσης – Έρευνας και Διάσωσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 229.032,26€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 284.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.