Καθορισμός Ημερομηνίας Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 64/17 για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Συνοδό Εξοπλισμό για την Διενέργεια Εξετάσεων για την Κάλυψη Αναγκών του Ανοσολογικού Εργαστηρίου 251ΓΝΑ ΑΔΑ 7ΖΨ96-Γ1Υ

Το 251ΓΝΑ καθορίζει την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 64/17  σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος και κατόπιν τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7ΖΨ96-Γ1Υ

Αναρτηση αρχικής Διακήρυξης ΑΔΑ:Ω3ΡΖ6-ΣΙ8

Καθορισμός Ημερομηνίας Δ 64-17.