Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.12/17 ) της 116ΠΜ για Εκποίηση Αχρήστου Υλικού – ΩΚΨ86-ΧΞΧ

H 116ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (υψηλότερη τιμή) για την εκποίηση άχρηστων υλικών της Μονάδας.