Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 117/17 για την Προμήθεια Ενός (1) Πλήρους Πύργου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής High Definition (HD) για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:63ΧΝ6-Ω3Ι

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:63ΧΝ6-Ω3Ι

Διακήρυξη