Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 121/17 για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Διενέργεια Παρακλινικών Εξετάσεων για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ψ78Τ6-ΗΞΤ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ78Τ6-ΗΞΤ

Διακήρυξη