Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 112 ΠΜ υπ’ αρίθμ. 6/17 για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL.

Προκηρύσσεται Συνοπτικός διαγωνισμό ενός σταδίου, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) με σκοπό την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια καυσίμου AVGAS 100LL

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια