Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του 201 ΚΕΦΑ υπ’ αρίθμ. 71/17 για την Προμήθεια Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (ΑΔΑ: ΨΓΔΡ6-ΝΓΞ)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσειΣυνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού κάλυψης απαιτήσεων A/Φ θέματος  (Ο/Ν: 173242)

Αναρτηθηκε στο Διαύγεια