Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/17 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Εμφιαλωμένων Φυσικών (Μεταλλικών) Νερών – ΑΔΑ: 7ΑΨΞ6-ΧΩΠ

Η 111ΠΜ καλεί τους οικονομικούς φορείς, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια εμφιαλωμένων φυσικών (μεταλλικών) νερών προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ), ανά είδος CPV , για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εκτιμώμενης ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (14.750,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΑΨΞ6-ΧΩΠ