Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 69/17 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Οχή-ματος (Τύπου Ημιφορτηγού) Μονής Καμπίνας Ωφέλιμου φορτίου Κατηγορίας Τριών Τετάρτων Τόνου.(ΑΔΑ: 75Ω56-Κ2Φ)

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/16, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια οχήματος (CPV:34130000-7)

Aναρτήθηκε στο Διαύγεια