Διακήρυξη Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 59/17 της ΥΠ/ΠΑ, για την Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η -ΑΔΑ : Ω3ΗΑ6-Η59

H Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκυρήσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την εκποίηση τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 614.007,36€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%  επί της συμβατικής αξίας των εκποιούμενων υλικών.