Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού Υπ’Αρίθμ. 62/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ : 7Ζ0Β6-91Χ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την επισκευή τριών (3) τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (541.980,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.