Διαγωνισμός Έργου “Αποκατάσταση Φέροντος Οργανισμού Οικημάτων Αξκων – Υπξκων 135ΣΜ (135ΣΜ-16-02)” – ΑΔΑ: 6ΟΩ96-ΩΤΔ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσει διαγωνισμό έργου “Αποκατάσταση Φέροντος Οργανισμού Οικημάτων Αξκων – Υπξκων 135ΣΜ (135ΣΜ-16-02)” με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α, του Ν.4412/2016.