Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 129/17 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Επέκτασης του Συστήματος Σωληνωτού Ταχυδρομείου για Κάλυψη των Απαιτήσεων των Κλινικών και του Νοσοκομειακού Φαρμακείου του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΤ4Ν6-ΛΛΓ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΤ4Ν6-ΛΛΓ

Διακήρυξη