Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 130/17 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:7ΓΨΝ6-Σ8Ψ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:7ΓΨΝ6-Σ8Ψ

Διακήρυξη