Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 131/17 για την Προμήθεια Οδοντοπροσθετικών Υλικών για Κάλυψη Αναγκών του Οδοντιατρικού Τομέα του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΩΩ7Ρ6-895

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΩ7Ρ6-895

Διακήρυξη