Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔΕ.56/17 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ραδιοβολίδων – ΑΔΑ : Ω8Κ76-ΖΩ9

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%9396-4%CE%A18Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό (ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.16/14), σε ευρώ (€), με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια 5.200 τεμαχίων ραδιοβολίδων προς κάλυψη αναγκων ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 712.903,23€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 884.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.