Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 74/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ειδών Υπόδυσης.

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια ειδών υπόδυσης (ΑΔΑ: Ψ0ΧΙ6-Δ4Ω)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια