Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 75/17 για την Επισκευή (overhaul) Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-41D (Ο/Ν:17EB66-72)

Το 201 κεφα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την επισκευή (overhaul) υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ T-41D (ΑΔΑ: Ψ1Χ96-Ζ1Ν).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια