Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 76/17 για την Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης A/K R-2800CA3, Α/Φ CL-215 από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και εντός των ΗΠΑ. (ΑΔΑ:6Δ5Γ6-ΝΝΒ)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) αεροπορική διακίνησης-μεταφοράς (Freight Forwarder) έξι (6) συνολικά Α/Κ R-2800CA3, Α/Φ CL-215  από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και εντός των ΗΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια