Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 79/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Επι-σκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (ΑΔΑ:ΩΝΔ36-ΗΡ1) )

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή)  για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ CL-415 /Ν:17EB60)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια