Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 81/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α-Κ-R-2800 CA3 Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:173268)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A-K R-2800 CA3, A/Φ CL-215 (Ο/Ν: 173268).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια