Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 82/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικών Τροποποιήσεων Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ VIP (Ο/Ν:173259)

Το 201ΚΕΦΑπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών τροποποιήσεων κάλυψης απαιτήσεων A/Φ VIP (Ο/Ν: 173259).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια