Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 83/17 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν:173282)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π BELL-212 (Ο/Ν: 173282).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια