Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 85/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης A/K R-2800CA3, Α/Φ CL-215 από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και εντός των ΗΠΑ.

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη εργολάβου (Αναδόχου) αεροπορική διακίνησης-μεταφοράς (Freight Forwarder) τεσσάρων (4) συνολικά Α/Κ R-2800CA3, Α/Φ CL-215  από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και εντός των ΗΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια