Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.4/17 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Άρτου και διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων- ΑΔΑ: 7ΣΦ16-4Η9

Η 111ΠΜ καλεί τους οικονομικούς φορείς , να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, προς κάλυψη αναγκών 111 ΠΜ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ), ανά είδος, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, εκτιμώμενης ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (14.175,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΣΦ16-4Η9