Πίνακες Απορριφθέντων Υποψηφίων ΟΒΑ

Μετά την κύρωσή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναρτώνται οι πίνακες των απορριφθέντων υποψηφίων ΟΒΑ, που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων με δική τους ευθύνη.