Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/18) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδας – ΑΔΑ: ΨΑ8Λ6-ΓΞ3

Η 115ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε δύο στάδια σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η οποία θα προκύπτει από
το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών (Δ.Π.Τ.) της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Εμπορίου) για την περιοδική προμήθεια
νωπών κρεάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδας. Η υπογραφή σύμβασης είναι
διάρκειας ενός (1) έτους χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.