Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/18 της 206ΠΑΥ για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων – ΑΔΑ : 6Β4Π6-Ω7Φ

Η 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την
παροχή υπηρεσιών συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων, σύμφωνα με το άρθρο
100 του Ν.4412/16.