Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2/18 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Κρεάτων – Κρεατοσκευασμάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: Ω56Ξ6-ΩΒ2

Η 114ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα
στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την κάλυψη
αναγκών σε κρέατα, κρεατοσκευάσματα και πουλερικά για κάλυψη αναγκών του
Σμ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ από την ημερομηνία
κατακύρωσης (κατ’ εκτίμηση 20 Φεβρουαρίου 2018) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 και
του ΚΕΔΑ/Χαλκουτσίου από 18 Ιουνίου 2018 έως 24 Σεπτεμβρίου 2018 (κατ’
εκτίμηση), σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α», «Β» «Γ» και «Δ» της διακήρυξης.