Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/18) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: 63156-ΕΧ1

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών, για Κάλυψη Αναγκών της 110ΠΜ, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.