Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/18 για την Προμήθεια Ενός (1) Θερμικού Κυκλοποιητή Πραγματικού Χρόνου ( Real Time PCR)-AΔΑ ΩΜΘΜ6-Κ2Μ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΜΘΜ6-Κ2Μ