Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/18 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών PARECOXIB, FONDAPARINUX SODIUM, TINZAPARIN SODIUM , DARUNAVIR COBICISTAT και OCTREOTIDE για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ ΩΗ4Φ6-ΡΤΔ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΗ4Φ6-ΡΤΔ