Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 106/17 για την Προμήθεια Εμφυτεύσιμων Βηματοδοτών (Πλήρη Συστήματα Μετά των Καταλλήλων Ηλεκτροδίων και Υποκλείδιων Εισαγωγέων) και Εμφυτεύσιμων Καταγραφέων Καρδιακού Ρυθμού ( ILR) για τις Ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ 6Ξ546-Β3Υ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6Ξ546-Β3Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ