Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 06/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ξιφών με Θύσανο Πλήρες – ΑΔΑ : ΩΦΨΨ6-ΑΓΣ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος ΔΕ.27/17, με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια του είδους «Ξίφος με Θύσανο Πλήρες», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετίας ποσού 795.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 985.800,00€ συμπεριλαμβανόμενων του αναλογούντος ΦΠΑ και των κρατήσεων.