Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 01/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Bell-212 (Ο/Ν:17EB89-99)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος  για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π BELL-212.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια