Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Επι-σκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:17EB88)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή)  για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια