Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Επι-σκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π AB-205 (Ο/Ν:17EB79-80-81)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος  για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π AB-205.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια