Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ EMBRAER (Ο/Ν:17EB76-77-78)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος  για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ EMBRAER.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια