Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 132 /17 για την Προμήθεια Εξοπλισμού Υποστήριξης για την Τοποθέτηση Οδοντιατρικών Εμφυτευμάτων του 251ΓΝΑ(ΑΔΑ:Ψ44Ο6-8Α6)

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:Ψ44Ο6-8Α6