Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 5/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (Ο/Ν:173289)

Τα 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσε συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 173289).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια