Επαναδημοσίευση Διακήρυξης Δ.32/17 της ΥΠ/ΠΑ με τροποποιημένους όρους για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων» – ΑΔΑ : 6ΨΒ96-51Φ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) επαναδημοσιεύει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή) ανά κατηγορία αποβλήτων, για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης «Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 274.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 339.760,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.