Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον καθαρισμό χώρων του κτιρίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

Στο πλαίσιο έρευνας αγοράς για την οικονομικά συμφερότερη λύση, το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) δέχεται προσφορές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 27, Αθήνα.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω2ΓΝ46ΨΧΗ5-33Θ