Πρόσκληση για Εγγραφή Ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό Διαμόρφωση Καταλόγους του Άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/16 για την Επιλογή Αναδόχων για το Έτος 2018 της 206ΠΑΥ

Η 206ΠΑΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Κεντρική Γραμματεία της 206 ΠΑΥ (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, 13341) .

 

Πρόσκληση 206ΠΑΥ