Σαν Σήμερα στις 26/09/1939

Με τον α.ν. 1988/1939 ιδρύθηκε το Μετοχικό Ταμείο Βασιλικής Αεροπορίας (ΜΤΒΑ) με έδρα την Αθήνα. Αποστολή του ΜΤΒΑ ήταν η οικονομική ενίσχυση των ασφαλισμένων μετόχων και των μερισματούχων με διάφορες παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Το Ταμείο είχε τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και υπαγόταν στο Υπουργείο Αεροπορίας.