Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 01/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου – Πηλήκιο Τύπου Τζόκει Εκστρατείας Σ.Ξ.) – ΑΔΑ : 7ΤΗΞ6-3ΧΦ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια ειδών ιματισμού (Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου – Πηλήκιο Τύπου  Τζόκεϊ  Εκστρατείας Σ.Ξ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.092.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 1.354.080,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.