Διακήρυκη υπ’ 02/18 της 116ΠΜ για την Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων της Μονάδος και του ΕΜΜΕΕ/Αράξου_ΑΔΑ: ΩΓΖΡ6-5ΩΘ

H 116ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους της Μονάδας, καθώς και του Εργοστασίου ΜΜ-ΕΕ Αράξου.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΖΡ6-5ΩΘ