Διακήρυξη 1_18 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυρών – ΑΔΑ: Ω9ΛΥ6-5ΟΘ

Η 350 ΠΚΒ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής κατ’ είδος (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυρών για κάλυψη αναγκών Σμηνών Τροφοδοσίας των 350 ΠΚΒ-ΣΥΔ-10ης ΜΣΕΠ και Λέσχης Αξιωματικών της 350 ΠΚΒ , με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.