Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 10/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια μίας (1) Πλήρους Συλλογής Δεξαμενών Καυσίμου των Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : 72ΑΒ6-4Κ3

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια μίας (1) Πλήρους Συλλογής Δεξαμενών Καυσίμου των Α/Φ CL-215/415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 251.700,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή ανά είδος).