Διακήρυξη διενέργειας διαπραγματεύσεων με βάση έγγραφες ανοικτές προσφορές υπ’ αριθμ.2/2018 της 115ΠΜ, για την εκμίσθωση ελευθέρων χώρων Α/Δ Μάλεμε.

Η 115 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγματεύσεων με ελεύθερη τιμή εκκίνησης με βάση έγγραφες
ανοικτές προσφορές των διαγωνιζομένων που θα συνεχισθεί με προφορικές, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 23/19-7-18 συνεδρίαση του Μ.Τ.Α., για την εκμίσθωση ελευθέρων χώρων Α/Δ Μάλεμε :α. 183 στρεμμάτων προς καλλιέργεια, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών (4) ετών από την υπογραφή της σύμβασης. β. 4,2 στρεμμάτων για κάθε νόμιμη χρήση για χρονικόδιάστημα τεσσάρων ετών (4) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.